REGULAMIN

 1. IMPULSE FITNESS Dariusz Kalwat EMS STUDIO (Studio Treningu Elektrostymulacji Mięśniowej)wpisany do CEIDG pod numerem NIP: 6572525882 oraz Regon 384360790 prowadzi treningi oparte na technologi EMS –elektrostymulacji mięśniowej. (dalej zwane IMPULSE FITNESS)
 2. Sprzęt wykorzystywany w Studiu jest najwyższej jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do użytkowania podczas treningów. Trenerzy wykonujący treningi posiadają niezbędne wykształcenie i szkolenia oraz są certyfikowani przez producenta urządzeń JUSTFIT.
 3. Z usług świadczonych przez IMPULSE FITNESS mogą korzystać osoby pełnoletnie, a także osoby powyżej 15 (pietnastego) roku życia, o ile przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy z IMPULSE FITNESS, w tym na podpisanie niniejszego regulaminu, a także pisemną zgodę na uczestnictwo osoby małoletniej w treningach.
 4. Przed pierwszym treningiem Klient zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa (dalej Karta Klienta), w której deklaruje prawdziwość i aktualność podanych informacji. W przypadku osoby małoletniej karta uczestnictwa powinna zostać podpisana także przez jej przedstawiciela ustawowego.
 5. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych wykonywanie ćwiczeń lub fragmentów ćwiczeń w ramach treningu możliwe jest tylko za uprzednią zgodą lekarza. Lista przeciwwskazań opisana jest w Karcie Klienta.
 6. Klient przed pierwszym treningiem zostanie poinformowany o warunkach i zasadach prowadzenia treningu oraz przygotowany do jego wykonania. Pierwszy trening połączony będzie ze wspólnym określeniem celów i potrzeb Klienta oraz dokonania niezbędnych pomiarów. Realizacja celów Klienta będzie stale monitorowana we współpracy z trenerem.
 7. Podczas treningu Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń trenera. Klient ma również obowiązek zgłaszania w każdym czasie wszelkich chorób lub przeciwwskazań co do stanu swojego zdrowa i samopoczucia, które mogą wpłynąć na możliwość przeprowadzenia treningu, a w szczególności zgłaszania chorób i przeciwwskazań wymienionych w Karcie Klienta. W przypadku zgłoszenia powyższych, trener może przerwać lub zakończyć trening.
 8. IMPULSE FITNESS nie opowiada za kontuzje i urazy Klienta, które powstały w wyniku zatajenia przez niego istnienia chorób lub przeciwwskazań wskazanych w Karcie Klienta, a także zatajenia przez Klienta innych istotnych okoliczności, które mają wpływ na prawidłowe i bezpiecznie przeprowadzenie treningów. 
 9. Klient korzystający z usług oferowanych przez IMPULSE FITNESS zobowiązany jest do wykupienia biletu jednorazowego wejścia, bądź karnetu wielokrotnego wejścia, zgodnie z obowiązującym cennikiem IMPULSE FITNESSS. Klient dokonuje płatności z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w Studio w formie gotówki, kartą za pośrednictwem terminala płatniczego.
 10. Klientowi przysługuje jednorazowe prawo do 50% RABATU na trening EMS lub wykorzystania VOUCHERU z 50% RABATEM na trening EMS.
 11. Karnet SOLO/DUO 4 i 8 jest ważny przez 30 i 60 dni od daty jego wykupienia z możliwością darmowego zamrożenia na czas określony, karnet SOLO/DUO 12 przez 90 dni od daty jego wykupienia z możliwością darmowego zamrożenia na czas określony, a karnet SOLO/DUO 16 – przez 120 dni od daty jego wykupienia z możliwością darmowego zamrożenia na czas określony
 12. Treningi odbywają się po wcześniejszym umówieniu (rezerwacji terminu), a w przypadkach wyjątkowych na bieżąco, w zależności od dyspozycyjności trenera. Termin treningu można umówić osobiście w Studiu, telefonicznie lub mailowo.
 13. Umówiony trening może zostać odwołany przez Klienta bez konsekwencji pod warunkiem poinformowania STUDIO EMS o takim odwołaniu z 24 (dwadzieścia cztery) godzinnym wyprzedzeniem. Odwołanie może nastąpić telefonicznie bądź SMS pod numerem telefonu : 605 150 178. W przypadku skutecznego odwołania treningu, dokonanego na warunkach opisanych w zdaniach poprzedzających, taki trening może zostać wykorzystany przez Klienta w okresie późniejszym po dokonaniu rezerwacji . Trening EMS, który nie został odwołany zgodnie z zapisami poprzedzającymi, zostanie uznany za wykorzystany przez Klienta.
 14. W uzasadnionych przypadkach IMPULSE FITNESS może odwołać umówioną wizytę o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub sms-em. W takim wypadku Klientowi zostanie zaproponowany inny, dogodny dla niego termin treningu.
 15. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zarezerwowane treningi. W przypadku, gdy Klient spóźni się o więcej niż 10 (dziesięć) minut może nastąpić – w zależności od dyspozycyjności trenera – odliczenie czasu takiego spóźnienia od czasu trwania treningu. W przypadku opóźnienia powstałego z winy IMPULSE FITNESS, trening zostanie zrealizowany w całości lub Klientowi zostanie zaproponowany inny termin treningu.
 16. Podczas treningu Klient zobowiązany jest posiadać ze sobą specjalny strój sportowy JUSTFIT, a także wodę do uzupełniania płynów po treningu. Każdą z tych rzeczy Klient może zakupić lub wypożyczyć w Studio wg aktualnie obowiązującego cennika.
 17. Reklamacje dotyczące działania Studia, a także przebiegu treningu powinny być zgłaszane niezwłocznie po jego zakończeniu.
 18. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie, fotografowanie treningu oraz samego Studia bez zgody trenera jest zabronione.
 19. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań z moim udziałem wykonywanych podczas treningów w IMPULSE FITNESS bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania w celach promocyjnych.
 20. Niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do wypowiedzenia współpracy między Klientem a IMPULSE FITNESS.
 21. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem studia i akceptuje jego warunki ( zapis w Karcie Klienta ).

50% rabatu na pierwszy trening.
Umów się już teraz!

Proszę o rezerwację dla mnie treningu EMS z rabatem 50%.

Uwaga! Wysłanie tego formularza nie oznacza automatycznej rezerwacji. Przesłane zgłoszenie jest potwierdzane mailowo lub telefonicznie przez pracownika Impulse Studio.